AXCELerating Value Creation

Axcels imponerande resultat inom värdeskapande har i första hand drivits av de operativa förbättringar som blivit vårt kännetecken. Ramverket AXCELerating Value Creation har utvecklats för att säkerställa att ledning, bolagsstyrelsen och Axcel ska anta en konsekvent och fokuserat approach inom detta område.

Vår beprövade modell vilar på mer än 20 års erfarenhet från mer än 40 investeringar och även om varje bolag och situation är unik, ökar möjligheterna till framgång om man kan förbättra rutinerna.

 

STRATEGI – Strategi handlar om att göra val – det går inte att vara allting för alla, man måste välja en spelplan där man kan vinna. Eftersom framtiden alltid är osäker, måste strategiprocesserna vara både datastyrda och kreativa. Strategiska val görs bäst genom att överväga klart skiljaktiga alternativ, så att det blir tydligt inte bara vad man vill utan också vad man inte vill. Även om strategidokumentets utformning inte är avgörande, bör en effektiv strategi alltid koncentreras ner till fem integrerade val.

VÄRDESKAPANDE FAKTORER Även om alla bolag är unika, finns det några standardtekniker i form av tio specifika värdeskapande faktorer som kan användas för att mäta och skapa värde. Att uppskatta den fulla värdepotentialen baserat från ett ”uppifrån och ned”-perspektiv, är till hjälp både för att förverkliga denna potential och för att höja ribban. Därifrån kan man bestämma realistiska kortsiktiga mål och utveckla genomförandeplaner. Utmaningen är sällan att identifiera teoretisk potential utan att ta hem fördelarna med att uppnå och upprätthålla en ny prestandanivå. Fokusering på ett begränsat antal initiativ inom högspenderande områden kommer att ge snabbare avkastning än en mer generell approach. Systematiska insatser för att höja prestandan inom ett område kommer vanligen också att öka möjligheterna till betydande vinster inom andra områden.

INTERNA PROCESSER – Kärnprocesserna är det som driver varje bolag. De interna processerna varierar med affärsmodellen, men de flesta bolag har en dominerande logik som avgör vilka de kommer att vara. Dessa processer måste vara avstämda för att genomföra strategin på ett framgångsrikt sätt och lyfta prestandan till en ny nivå. När bolag inte lyckas med en given strategi, beror det ofta på att kärnprocesserna inte är på plats eller inte är optimerade.