PFA, PKA och Axcel går samman om Danmarks Skibskredit

den 28 september 2016

PFA, PKA och Axcel går samman om att investera i Danmarks Skibskredit för ett totalt pris på 4,25 miljarder DKK för samtliga A-aktier. Därmed har man funnit en lösning med en dansk ägarkrets, som kan fortsätta bolagets starka utveckling.

Det framtida ägarskapet av Danmarks Skibskredit har idag fallit på plats.

Huvudaktieägarna i Danmarks Skibskredit, dvs. Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller - Mærsk A/S och Nordea Bank AB (publ), har sålt sin ägarandel på 72 % av aktiekapitalet till ett konsortium som består av Axcel, PFA och PKA.

Peter Lybecker, styrelseordförande för Danmarks Skibskredit, säger: "Huvudaktieägarna har i samarbete med Danmarks Skibskredit genomfört en bred och djupgående strategisk undersökning och har varit i dialog med flera intresserade parter. Det är min uppfattning att Danmarks Skibskredit med Axcel, PFA och PKA kommer att få en särdeles stark ägarkrets som kan sluta upp kring bolaget och accelerera den fortsatta utvecklingen av verksamheten med skeppsfinansiering, till glädje för medarbetare, kunder och samarbetspartners."

Danmarks Skibskredit har byggt upp en stark ställning inom skeppsfinansiering i Danmark och internationellt, och de nya ägarna önskar fortsätta utvecklingen i överensstämmelse med nuvarande strategi och under ledning av den nuvarande direktionen.

Peter Nyegaard, partner och CFO i Axcel, säger om investeringen i Danmarks Skibskredit: "Danmarks Skibskredit är ett välskött och friskt företag som emellertid under någon tid haft en oklar ägarsituation. Nu har vi funnit en lösning, där vi tillsammans med PFA och PKA kan fortsätta den positiva utvecklingen och vi ser fram emot samarbetet med bolaget, dess ledning och medarbetare."

Hos PFA ser man också fram emot det nya ägarskapet: "Danmarks Skibskredit är en solid verksamhet med en helt unik affärsmodell. De är specialister inom sitt område och deras förlusthistorik och kundlista vittnar om ett professionellt drivet företag med en god marknadsposition. Det här är en långsiktig investering, som passar väl in i vår portfölj," säger Anders Damgaard, CFO i PFA.

Även PKA har stora förväntningar, och investeringsdirektör Michael Nellemann Pedersen uttalar: "Vi litar på att vi kan vidareutveckla det goda arbete som utförts i bolaget, och att det kommer att stärka Danmarks Skibskredit att komma under nya ägarmässiga ramar. Samtidigt ser vi goda möjligheter till att bolaget kan öka sin vinst, när marknaden så småningom kommer in i lugnare vatten. Vi förväntar oss alltså att investeringen ska ge en god avkastning till våra medlemmars pensioner."

Den Danske Maritime Fond, som äger 10 % av Danmarks Skibskredit, har tillkännagett att fonden önskar vara en del av det framtida ägarskapet för Danmarks Skibskredit.

Försäljningen av majoriteten av aktierna i Danmarks Skibskredit är villkorad av godkännande från danska Finansinspektionen och relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas bli genomförd under 2016.

Fakta om transaktionen

  • Köpare av Danmarks Skibskredit är Axcel, PFA och PKA, som tillsammans köper 72 % av aktiekapitalet.
  • I samband med transaktionen kommer övriga A-aktieägare i Danmarks Skibskredit att erbjudas att sälja sina A-aktier till samma pris och på samma villkor som huvudaktieägarna. Erbjudandet till övriga A-aktieägare förväntas under den första hälften av oktober 2016.
  • Ägaren till de förvärvade A-aktierna i Danmarks Skibskredit blir AXPP ShareCo A/S, som ägs till lika delar av Axcel, PFA och PKA.
  • Den totala köpesumman för samtliga A-aktier uppgår till 4,25 miljarder DKK. Köpet finansieras via 1,35 miljarder DKK i aktiekapital, 2 miljarder DKK i hybridkapital och 1 miljard DKK i seniorskuld (bridgefinansiering), som förväntas inlösas vid deklaration av extraordinär utdelnin
  • A-aktierna utgör 90 % av aktiekapitalet, medan B-aktierna, som ägs av Den Danske Maritime Fond, utgör 10 % av aktiekapitalet.
  • Efter transaktionen förväntas en utbetalning av utdelning på 1 miljard DKK till AXPP ShareCo A/S och övriga A-aktieägare, med syfte att upprätthålla en ändamålsenlig kapitalstruktur i koncernen som helhet.

Om Danmarks Skibskredit

Danmarks Skibskredit är en danskbaserad skeppsfinansieringsverksamhet, som erbjuder lån till danska och utländska rederier mot pant i fartygen. Bolagets ändamål och vision är att vara den mest etablerade och stabila leverantören av finansiering till välrenommerade rederier. Affärsområdet innebär krav på hög grad av specialisering och expertkunskap i alla led, där 70 medarbetare idag förvaltar en utlåningsportfölj på ca. 43 miljarder DKK, som är säkrade med pant i ca 450 fartyg. Bolagets låneportfölj är brett exponerad i ett stort antal shippingsegment, och utlåningen är inriktad på rederier med hög kreditvärdighet i Danmark och utomlands.

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är idag en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden. Fonderna har genomfört 45 investeringar och mer än 80 större kompletteringsförvärv till dessa. 37 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 8 företag som tillsammans har en omsättning på närmare 9,3 miljarder SEK och ca 5000 medarbetare.

Om PFA

PFA skapades 1917 av en rad arbetsgivarorganisationer som ett fristående bolag med det enda syftet att säkra en trygg ekonomisk framtid åt medarbetare och familjer. Med aktier på ca 551 miljarder DKK och en kundbas på ca 800 000 medlemmar är PFA Danmarks största kommersiella pensionsbolag. Dessutom har ca 10 000 företag pensionsavtal med PFA.

Om PKA

PKA är ett av Danmarks största pensionsbolag. PKA:s 275 000 medlemmar arbetar för samhällsvården; på sjukhus, inom äldrevården, inom socialvården och liknande ställen, i första hand inom den offentliga sektorn. PKA investerar för 250 miljarder DKK på medlemmarnas vägnar.

                    

För ytterligare information, vänligen kontakta

Danmarks Skibskredit:

Peter Lybecker, styrelseordförande

Tel: (+45) 33 33 20 20

Axcel:

Joachim Sperling, Head of Corporate Affairs

Tel: (+45) 40 96 68 86

E-post: js@axcel.dk

PFA:

Nicholas Rindahl, pressrådgivare

Tel: (+45) 21 18 60 31

E-post: nmr@pfa.dk

PKA:

Thomas B. Knudsen, presschef

Tel: (+45) 26 18 45 73

E-post: tbk@pka.dk