CSR hos Axcel

Ekonomisk bärkraft ingår i Axcels överväganden vid alla investeringar. Det är numera en förutsättning för framgångsrika investeringar att man som ägare är medveten om CSR-frågor och aktivt arbetar med dessa.

Axcel har sedan 2010 varit anslutet till UN Global Compact och har därefter arbetat strategiskt med CSR. 2016 skickade Axcel sin första avrapportering till UN PRI (Principle of Responsible Investment).

Alla Axcels företag ska inom ett år ansluta sig till Global Compact och ska löpande arbeta på att utveckla sig positivt innanför Global Compacts 10 principer. Detta arbete ingår som en integrerad del av det aktiva ägarskapet, där företagen varje år ska utarbeta en framstegsrapport, ”Communication on Progress” (COP), som publiceras på UN Global Compacts webbplats.

Axcel uppfattar CSR som en integrerad del av arbetet med risker i företag. Det är därför naturligt för Axcel att CSR ska vara fullt integrerat i investeringsprocesserna och i utövandet av vårt ägarskap under investeringsperioden.

Axcel investerar bara i företag, som uppfyller eller som är beredda att uppfylla Global Compacts principer. Företagens förmåga och villighet att arbeta efter principerna är därför också en del av Axcels förberedelseprocess (due diligence), när nya företag ska köpas in.

Medan Global Compact har särskilt fokus på CSR på företagsnivå, förhåller sig UN PRI under beteckningen ESG (Environment, Social, Governance) till miljörelaterade, sociala och bolagsrelaterade förhållanden på fondnivå. Genom sin anslutning till båda dessa ramverk har Axcel bästa möjliga förutsättningar för att bygga upp ramarna för en CSR-rapportering, som är känd för både företag och investorer.

Det är Axcels mål att bolagens CSR-arbete utvecklas kontinuerligt. Det är en krävande process, som innebär att företagen måste avsätta både tid och resurser för att utvecklas inom detta område. Detta är bakgrunden till att Axcel är i löpande dialog med företagen om utveckling av CSR-arbetet. Detta sker vid regelbundna möten med en krets CSR-ansvariga och i direkt dialog med företagen.

Ladda ner Axcels CSR-politik här

Axcel arbetar på att företagen:

  • Är "compliant" – dvs. lever upp till relevant lagstiftning, regler och internationellt accepterade principer.
  • Överväger risker i samband med CSR-relaterade problemställningar och förhåller sig proaktivt till dessa.
  • Är i stånd till att möta kunders och affärspartners krav och förväntningar beträffande flödesekonomi (SCM) och uppförandekod.
  • Överväger framtida affärsmöjligheter och positionering med särskild hänsyn till CSR.
  • Följer DVCA:s riktlinjer beträffande öppenhet och transparens.

Stort sett alla Axcels företag har gett ut en COP-rapport, och de övriga är på gång. Axcel förser löpande företagen med förslag till förbättringar, men det är avgörande att företagen själva har det grundläggande ansvaret för CSR-arbetet.

   

Aktivt ägarskap handlar också om att våra företag drivs i överensstämmelse med omvärldens krav och förväntningar och att vi agerar som 'good corporate citizens'. Därför har vi på Axcel antagit FN:s Global Compact och förväntar oss att våra företag gör detsamma

Axcels CSR-strategi

På fondnivå är Axcel anslutet både till UNPRI och Global Compact. På företagsnivå är alla våra företag anslutna till Global Compact och säkrar därmed att det sker en reell utveckling i fråga om ESG-faktorer och risksäkring.

Whistleblower system

Axcel har etablerat ett whistleblower system för att säkra våra medarbetare möjligheten till att rapportera om oetisk, oförsvarlig eller olaglig beteende, ifall dessa måste uppstå.

AXCEL STÖTTAR